top of page

STORITVE

Družba TAMSTAN, d.o.o. se ukvarja z upravljanjem stanovanjskih ter poslovnih stavb in stanovanj že več kot 51 let. Upravljanje večstanovanjskih stavb je naša osnovna dejavnost za katero smo tudi ustrezno kadrovsko in računalniško usposobljeni in opremljeni. V družbi nas je zaposlenih 17, od tega 7 v tehničnem sektorju. Ustrezno število naših upraviteljev zagotavlja hitro, skrbno in sprotno reševanje zadev ter dober in poglobljen komunikacijski kontakt. Od leta 2022 ima naše podjetje še klicni center, ki ves čas omogoča stik z našim podjetjem. Ob tem so naše dodatne dejavnosti tudi upravljanje kurilnic.

V skladu s pravili stroke in praktičnimi izkušnjami sodelujemo z lastniki stanovanj in poslovnih prostorov v etažni lastnini, ne le preko telefonov, temveč z redno prisotnostjo zaposlenih na terenu. Imamo izkušnje z vzdrževanjem in obratovanjem večstanovanjskih in poslovnih stavb, odlično mrežo komitentov in sodelavcev, ki so preizkušeni v praksi in zanesljivi.

V okviru upravljanja večstanovanjske stavbe opravljamo vse planske, organizacijske, tehnične, pravne, finančne, administrativne in druge storitve skladno s Stanovanjskim zakonom, Stvarnopravnim zakonikom in Pravilnikom o upravljanju večstanovanjskih stavb, v cilju čim racionalnejšega in učinkovitejšega obratovanja in vzdrževanja večstanovanjskih in poslovnih stavb. Pri našem upraviteljskem delu upoštevamo izključno interese in odločitve etažnih lastnikov, s svojim znanjem in izkušnjami pa pomagamo k nižjim stroškom, ki jih posameznikom nalaga njihova funkcija lastnine stanovanj in s tem stavbe kot celote.

Finančno računovodska služba

Pridobivanje, vzpostavljanje, vodenje ter ažuriranje evidenc o etažnih lastnikih, njihovih pooblaščencih in najemnikih posameznih delov v stavbi.

Obračun stroškov in razdelitev stroškov ter dostava mesečnih računov
oz. položnic.

Izračun prispevka v rezervni sklad in nastavljanje terjatev za vsakega etažnega lastnika.
Vodenje terjatev, plačil in stanja rezervnega sklada.

Knjiženje računov in vodenje porabe rezervnega sklada.

Gospodarjenje s sredstvi rezervnega sklada.

Poročanje etažnim lastnikom o stanju rezervnega sklada.

Urejanje dokumentacije za najemanje kreditov.

Evidenca terjatev in plačil.

Opominjanje in izterjava neplačnikov.
Vodenje knjigovodskega in finančnega poslovanja stavbe.

Izvajanje zakonsko določenih obračunov in bilanc.
Priprava podatkov za zavarovanje.
Priprava podatkov za sodno izterjavo.

Tehnična služba

Pregled in analiza stanja stavbe, pregled funkcionalnega zemljišča in obstoječe dokumentacije.
Izdelava predloga načrta vzdrževanja stavbe, organiziranje obravnave, sprejemanje načrta vzdrževanja in pomoč pri odločanju s pripravo podatkov ter informacij.

Zbiranje in analiza ponudb, cenikov in predračunov.

Pomoč in vodenje pri pridobivanju ustreznih soglasij za izvajanje vzdrževalnih del.
Izdaja naročil za manjša vzdrževalna dela.

Priprava in sklepanje dolgoročnih pogodb (redna servisna dela) in pogodb o izvajanju večjih vzdrževalnih in investicijskih del.

Sprejem obvestil in takojšnja organizacija izvedbe nujnih oziroma intervencijskih del.

Prijavljanje škod na skupnih prostorih, delih in napravah, ki se krijejo iz naslova zavarovanja skupnih delov stavbe.
Nadzor pri izvajanju del in prevzem izvršenih vzdrževalnih del.

Organiziranje odpravljanja morebitnih napak v času garancijske dobe.
Izdelava letnih poročil o upravljanju stavbe.

Urejanje dokumentacije za pridobivanje kreditov in nepovratnih finančnih sredstev v skladu s aktualnimi razpisi (npr. Eko sklad, j.s.).

Pomoč pri postopku vzpostavitve etažne lastnine s sodno odločbo (Zvetl).

Organizacijsko administrativna opravila

Dajanje informacij upravnim organom, pristojnim za vodenje registra stanovanj za nastavitev evidence in o spremembah glede gradnje, prenove, vrednosti, površine, števila prostorov, ideal­nem deležu ter vrsti stanovanja in višini najemnine, če gre za najemno stanovanje.
Dajanje informacij lastnikom in uporabnikom stanovanj in pos­lovnih prostorov.
Arhiviranje dokumentacije.

Pomoč pri organiziranju in pripravljanju sestankov etažnih lastnikov. Pripravljanje potrebnih podatkov za sklenitev pogodb.

Izdelovanje letnih poročil o upravljanju stavbe.

 Pravne zadeve

Pravna pomoč v zvezi z upravljanjem stavbe.

Pravna pomoč v zvezi z izvajanjem sklenjenih pogodb.

Posredovanje dokumentacije odvetniku za izvedbo upravnih in sodnih postopkov.

Posredovanje informacij v zvezni s sodnimi postopki na zahtevo etažnih lastnikov stavbe.

Priprava in sklepanje pogodb.

Zbiranje in priprava podatkov za vlaganje izvršilnih postopkov.

Sestavljanje in vlaganje izvršilnih predlogov zaradi sodne izterjave ter vodenje izvršilnih postopkov.
Zastopanje lastnikov v sodnih in upravnih zadevah.
Posredovanje podatkov upravnim organom in sodiščem.
Svetovanje in pomoč pri urejanju medsebojnih razmerij v stanovanjski stavbi.

Vodenje vseh aktivnosti v skladu z zakonodajo v postopku po Zakonu o vzpostavitvi etažne lastnine.

Organiziranje postopka vpisa v zemljiško knjigo v skladu z Zakonom o zemljiški knjigi.

bottom of page